Adatkezelési tájékoztató szerződéses partnerek személyes adatainak kezeléséhez

MotiBro online üzleti, ügyviteli menedzsment rendszer és szolgáltatásra vonatkozóan

Tartalomjegyzék

1. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
Cégjegyzékszám: 15 09 084077
Adószám: 25852419-2-15
Képviseli: Huncsik Péter
Email: support@motibro.com

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az ügyfél adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

3. A kezelt adatokra vonatkozó információk – A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

3.1 A szerződés megkötését megelőzően kezelt és a szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők nyilvántartása, jogi személy ügyfelek, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
 • Az Adatkezelő szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, szerződés teljesítésének kikényszerítése céljából kezeli a vele szerződni kívánó, illetve vele szerződött partnerek meghatározott adatait. A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató 1. számú függeléke – Szerződéses partnerek telefonos, emailes bejelentkezésének adatkezelése  és a 2. számú függeléke – Ügyfél és szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatkezelése tartalmazza.
 • Az 1.sz. melléklet 1. számú függelékében meghatározott személyes adatok kezelése jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 • A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.
 • A személyes adatok kezelésének célja: a MotiBro-nak a szerződéses partnerével kötött szerződése teljesítése, üzleti kapcsolattartás, a szerződés teljesítésének kikényszerítése, jogi igényérvényesítés.
 • Két jogi személy közötti szerződés kapcsán, a szerződésben megjelölt kapcsolattartók vagy a szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalók esetében az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (az érdekmérlegelési vizsgálat az Adatkezelő adatvédelmi dokumentumai között került elhelyezésre).
 • A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és alvállalkozói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és alvállalkozói, illetve adatfeldolgozói.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.
 • Szerződés teljesítése kapcsán fennálló adózási vagy számviteli célú adatkezelések jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
 • A szerződés nemteljesítése által előidézett további lépések, illetve a szerződés végrehajtásakor, jogi igényérvényesítéskor felmerülő egyéb adatkezelések jogalapja: a jogos érdek érvényesítése, a szerződés teljesítésének kikényszerítése céljából.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Adatkezelő a jelen tájékoztató mellékletében rögzített adatfeldolgozók adatkezelési tevékenységét veszi igénybe, valamint az ott megnevezett címzetteknek, mint alvállalkozóinak továbbíthat adatokat (MotiBro, mint adatkezelő adatfeldolgozói lista) . Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – adatkezelőknek, állami szerveknek. Ilyen kivételes eset például, amennyiben:
 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a fenti függelékekben szereplő személyes adatok tartalmazó iratok átadására,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön vagy a fenti függelékekben szereplő személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

4.2 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő által bérelt szerveren vagy felhőben, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen, vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel. Adatkezelő erre vonatkozóan a személyes adatok kezelése tekintetében fennálló titoktartási kötelezettségre az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő tartalmú titoktartási nyilatkozatot alkalmazza. A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával is korlátozza. Az Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A félreértések elkerülése érdekében rögzítendő, hogy a szerződéses jogalaphoz a hozzájáruláshoz kapcsolódó visszavonási jog nem kapcsolódik.

6. Az érintett jogai

6.1 A hozzáférési jog

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:
 1. milyen személyes adatait,
 2. milyen jogalapon,
 3. milyen adatkezelési cél miatt,
 4. milyen forrásból,
 5. mennyi ideig kezeli.
Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,
 1. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön köteles viselni.

6.2 A helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja az adatok pontosságát. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

6.3 Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben
 1. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
 1. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 3. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 4. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
 1. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 2. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
 1. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 2. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 4. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában (a)          nem terjed ki az anonim adatokra; (b)          az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c)          nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d)          magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha (a)        Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és (b)        az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és (c)        Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
 • Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön jogos indokaival szemben.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor (a)        tárolhatja az ilyen személyes adatokat, (b)        az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat, (c)        kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

6.5 Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Az Ön adathordozhatósághoz való joga (a)        nem terjed ki az anonim adatokra; (b)        az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki; (c)        nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és (d)       nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra. 

7. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Ön, jogainak gyakorlását érdekében kérelmet jogosult előterjeszteni az adatkezelőnél.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 • Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
  • díjat számíthat fel, vagy
  • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 • Ha az Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

8. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

9. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben, e-mailben vagy egyéb, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Függelék

1.sz. melléklet 1. számú függeléke – Szerződéses partnerek telefonos, emailes bejelentkezése

S.sz. Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kik férhetnek hozzá az adathoz Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan Tárolás helye Tárolás időtartama
1. Név Ügyfélkapcsolat létesítése, bejelentkezés Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E Elektronikus irattár Szerződés létrejöttéig, vagy szerződéskötés meghiúsulásáig
2. Email cím Ügyfélkapcsolat létesítése, bejelentkezés Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E Elektronikus irattár Szerződés létrejöttéig, vagy szerződéskötés meghiúsulásáig
3 Telefonszám Ügyfélkapcsolat létesítése, bejelentkezés Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E Elektronikus irattár Szerződés létrejöttéig, vagy szerződéskötés meghiúsulásáig
4 Címe Ügyfélkapcsolat létesítése, bejelentkezés Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E Elektronikus irattár Szerződés létrejöttéig, vagy szerződéskötés meghiúsulásáig

1.sz. melléklet 2. számú függeléke – Ügyfél és szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak adatkezelése

S.sz. Személyes adat Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kik férhetnek hozzá az adathoz Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan Tárolás helye Tárolás időtartama Megjegyzés
1. Név Szerződés teljesítése és ügyfélkiszolgálás Adatkezelő jogos érdeke – szerződés teljesítéséhez, üzleti kapcsolattartáshoz, a teljesítés kikényszerítéséhez, jogi igényérvényesítéshez fűződően Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E, P Elektronikus és Papír alapú irattár Szerződés megszűnik, vagy az érintett és Adatkezelő szerződött partnerének jogviszonya megszűnik, illetve a kapcsolódó igényérvényesítési határidő lejár
2. E-mail cím Szerződés teljesítése és ügyfélkiszolgálás Adatkezelő jogos érdeke – szerződés teljesítéséhez, üzleti kapcsolattartáshoz, a teljesítés kikényszerítéséhez, jogi igényérvényesítéshez fűződően Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E, P Elektronikus és Papír alapú irattár Szerződés megszűnik, vagy az érintett és Adatkezelő szerződött partnerének jogviszonya megszűnik, illetve a kapcsolódó igényérvényesítési határidő lejár
3. Telefonszám Szerződés teljesítése és ügyfélkiszolgálás Adatkezelő jogos érdeke – szerződés teljesítéséhez, üzleti kapcsolattartáshoz, a teljesítés kikényszerítéséhez, jogi igényérvényesítéshez fűződően Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E, P Elektronikus és Papír alapú irattár Szerződés megszűnik, vagy az érintett és Adatkezelő szerződött partnerének jogviszonya megszűnik, illetve a kapcsolódó igényérvényesítési határidő lejár
3. Cím Szerződés teljesítése és ügyfélkiszolgálás Adatkezelő jogos érdeke – szerződés teljesítéséhez, üzleti kapcsolattartáshoz, a teljesítés kikényszerítéséhez, jogi igényérvényesítéshez fűződően Ügyvezetés, Ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók E, P Elektronikus és Papír alapú irattár Szerződés megszűnik, vagy az érintett és Adatkezelő szerződött partnerének jogviszonya megszűnik, illetve a kapcsolódó igényérvényesítési határidő lejár

Szeretném az ingyenes tudásanyagot!

E-book letöltése

Hozz ki többet a sportklubodból!

Klubvezetési fortélyok emailben

Pénztárcabarát klubfejlesztési tippek 2 hetente
Hozz ki többet a sportklubodból!

Sikeres üzenet

Köszönjük a feliratkozásodat!

Próbáld ki ingyenes demónkat!

Kérlek, add meg a következő információkat, hogy minél személyre szabottabban tudjunk beszélgetni!